TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

29/04/2021cbtt
ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
TVC công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021
Xem chi tiết
29/04/2021cbtt
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Xem chi tiết
23/04/2021cbtt
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1.
Xem chi tiết
28/04/2021cbtt
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN NĂM 2020
Do lỗi nhập liệu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt xin đính chính Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2020. Nội dung thay đổi và lý do thay đổi xin đính kèm theo công văn này.
Xem chi tiết
19/04/2021cbtt
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.