wrapper

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (23)

TVC: Công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

 

Read more...

TVC_Báo cáo tài chính Quí I Năm 2017

Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố thông tin: 

- Báo cáo tài chính riêng Quí I Năm 2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I Năm 2017

Read more...