wrapper

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.