wrapper

Tuyển dụng

Tuyển dụng (20)

Friday, 30 November 2018 09:26

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2018

Written by

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC

Khối Kinh Doanh

1.    Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở - Số lượng: 02.

2.    Chuyên viên KD Nguồn vốn (Địa điểm: Hà Nội (05), Chi nhánh Hải phòng (05)) - Số lượng: 10.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.    Nhân viên Kế toán – Số lượng: 01.

2.  Chuyên viên Marketing – Số lượng: 01.

3.   Admin Phòng Kinh doanh NV – HO  – Số lượng: 01.

4.   Chuyên viên Hành chính Tổng hợp – Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

                  1.    Trưởng phòng Kinh doanh BĐS – Số lượng: 02.

            2.    Chuyên viên Kinh doanh BĐS – Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh Doanh

1.    Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

2.    TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

           3.   Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

4.    Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

5.    GDV Phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 02.

             6.   Phó phòng Nguồn vốn - Số lượng: 01.

            7.  Chuyên viên kinh doanh NV - Số lượng: 05.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.    Kế toán Tổng hợp ( TN kế toán nội bộ ) - Số lượng: 05.

2.  Nhân viên IT ( Vận hành phần cứng & mạng ) - Số lượng: 01.

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thursday, 15 November 2018 10:34

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2018

Written by

           A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC

Khối Kinh Doanh

1.    Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở - Số lượng: 02

2.    Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (05), Chi nhánh Hải phòng (03), Chi nhánh HCM(04)) - Số lượng: 12.

3.    Chuyên viên Tín dụng - Số lượng: 01.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.    Nhân viên Kế toán – Số lượng: 01.

2.    Trưởng nhóm Tuyển dụng – Số lượng: 01.

3.    Chuyên viên Marketing – Số lượng: 01.

4.    Admin chi nhánh Hải Phòng – Số lượng: 01.

5.    Admin Phòng Kinh doanh NV – HO  – Số lượng: 01.

6.    Chuyên viên Hành chính – Số lượng: 01.

           B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

            1.    Trưởng phòng Kinh doanh BĐS – Số lượng: 02.

            2.    Chuyên viên Kinh doanh BĐS – Số lượng: 10.

           C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh Doanh

1.    Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

2.    TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

3.    Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

4.    Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

5.    GDV Phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 02.

6.    Phó phòng Nguồn vốn - Số lượng: 01.

7.    Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.

8.    Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

9.    Nhân viên IT (vận hành phần cứng & mạng) - Số lượng: 01.

10.     Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.

 

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thursday, 15 November 2018 10:02

Thông báo Tuyển dụng Tháng 10/2018

Written by

 A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

      Khối Kinh Doanh

      1.  Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

      2.  Trưởng phòng Kinh doanh (Hội sở (01), Chi nhánh Hải phòng (01)) - Số lượng: 02.

      3.  Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

      Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

      1.  Phó phòng nguồn vốn kiêm Sản phẩm - Số lượng: 01.

      2.  Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.

      3.  Nhân viên Kế toán - Số lượng: 01.

      4.  Trưởng nhóm Tuyển dụng - Số lượng: 01.

      5.  Chuyên viên Marketing - Số lượng: 01.

      6.  Nhân viên Content - Số lượng: 01.

      7.  Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

      1.  Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

      2.  Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

     Khối Kinh doanh

     1.  Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

     Khối Đầu tư

     1.  TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

     2.  Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

     Khối nghiệp vụ hỗ trợ

     1.  TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

     2.  Giao dịch viên phòng DVKH - Số lượng: 01.

     3.  Phó phòng Nguồn vốn – Số lượng: 01.

     4.  Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ – Số lượng 01.

     5.  Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

     6.  Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Saturday, 01 September 2018 11:18

Thông báo tuyển dụng tháng 9/2018

Written by

 A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

      Khối Kinh doanh

1.       Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng Kinh doanh (Hội sở (01), Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 03.

3.       Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

       Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Trưởng phòng Sản phẩm - Số lượng: 01.

2.     Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.

3.     Nhân viên Kế toán - Số lượng: 01.

4.     Trưởng nhóm Tuyển dụng - Số lượng: 01.

5.     Chuyên viên Marketing - Số lượng: 01.

6.     Nhân viên Content - Số lượng: 01.

7.     Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

1.       Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

2.       Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

       Khối Kinh doanh

1.       Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

       Khối Đầu tư

1.       TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

2.       Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

       Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.       TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

2.     Giao dịch viên phòng DVKH - Số lượng: 02.

3.     Phó phòng Nguồn vốn – Số lượng: 01.

4.     Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ (KT Tổng hợp) – Số lượng 01

5.       Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

6.       Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Wednesday, 01 August 2018 10:10

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2018

Written by

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

      Khối Kinh doanh

1.       Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.

3.       Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

       Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.

2.       TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

3.       Trưởng phòng Sản phẩm - Số lượng: 01.

4.     Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.

5.     Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

1.       Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

2.       Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

       Khối Kinh doanh

1.       Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

       Khối Đầu tư

1.       TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

       Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.       TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

2.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

4.       Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

1.       Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.

3.       Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.

2.       TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

3.       Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.

4.       Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

1.       Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

2.       Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh doanh

1.       Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

Khối Đầu tư

1.       TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

2.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.

4.       Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

5.       Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

6.       Nhân viên DVKH - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Danh sách các vị trí tuyển dụng tại Tập đoàn Trí Việt tháng 06/2018 như sau:

 

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.
 3. Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(03)) - Số lượng: 14.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 3. Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.
 4. Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 01.
 2. Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên Phân tích Tư vấn Đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu tư

 1. TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 2. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 5. Nhân viên DVKH HCM - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Danh sách các vị trí tuyển dụng tại Tập đoàn Trí Việt tháng 05/2018 như sau:

 

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Chuyên viên KD Nguồn vốn - Tư vấn QLTS - Số lượng: 05.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. Trưởng nhóm Tổ chức sự kiện - Số lượng: 01.
 3. Designer - Số lượng: 01.
 4. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 5. Nhân viên Kế toán thanh toán - Số lượng: 01.
 6. Nhân viên Kế toán Nguồn vốn - Số lượng: 01.
 7. Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Mô giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên Phân tích Tư vấn Đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu Tư

 1. TP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.
 3. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.
 5. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 6. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 02.
 7. Nhân viên DVKH HCM - Số lượng: 01.

C. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.
 2. Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Danh sách các vị trí tuyển dụng tại Tập đoàn Trí Việt tháng 04/2018 như sau:

 

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Chuyên viên KD Nguồn vốn - Tư vấn QLTS - Số lượng: 05.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Marketing - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên truyền thông nội bộ & TCSK - Số lượng: 01.
 4. Nhân viên Marketing - Số lượng: 02.
 5. Trưởng nhóm Sản phẩm - Số lượng: 01.
 6. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

B. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Mô giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên phân tích đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu Tư

 1. TP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên Quản trị rủi ro - Số lượng: 02.
 4. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 5. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 01.
 6. Trưởng nhóm DVKH HCM - Số lượng: 01.
 7. Nhân viên DVKH HCM - Số lượng: 01.

C. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Nhân viên mô giới BĐS - Số lượng: 10.
 2. Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Danh sách các vị trí tuyển dụng tại Tập đoàn Trí Việt tháng 03/2018 như sau:

 

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Chuyên viên KD Nguồn vốn - Tư vấn QLTS - Số lượng: 05.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 3. Trưởng phòng Marketing - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên truyền thông nội bộ & TCSK - Số lượng: 01.
 5. Nhân viên Marketing - Số lượng: 02.
 6. Trưởng nhóm Sản phẩm - Số lượng: 01.

B. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Mô giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên phân tích đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu Tư

 1. TP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý TGĐ - Số lượng: 01.
 2. TP Kiếm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 3. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên/ Nhân viên Dịch vụ khách hàng - Số lượng: 02.
 5. Chuyên viên Quản trị rủi ro - Số lượng: 02.
 6. Nhân viên IT - Số lượng: 01.
 7. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 8. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 01.
 9. Admin Chi nhánh HCM - Số lượng: 01.

C. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Nhân viên mô giới BĐS - Số lượng: 10.
 2. Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Page 1 of 2