wrapper

Friday, 30 November 2018 09:26

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC

Khối Kinh Doanh

1.    Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở - Số lượng: 02.

2.    Chuyên viên KD Nguồn vốn (Địa điểm: Hà Nội (05), Chi nhánh Hải phòng (05)) - Số lượng: 10.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.    Nhân viên Kế toán – Số lượng: 01.

2.  Chuyên viên Marketing – Số lượng: 01.

3.   Admin Phòng Kinh doanh NV – HO  – Số lượng: 01.

4.   Chuyên viên Hành chính Tổng hợp – Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

                  1.    Trưởng phòng Kinh doanh BĐS – Số lượng: 02.

            2.    Chuyên viên Kinh doanh BĐS – Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh Doanh

1.    Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

2.    TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

           3.   Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

4.    Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

5.    GDV Phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 02.

             6.   Phó phòng Nguồn vốn - Số lượng: 01.

            7.  Chuyên viên kinh doanh NV - Số lượng: 05.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.    Kế toán Tổng hợp ( TN kế toán nội bộ ) - Số lượng: 05.

2.  Nhân viên IT ( Vận hành phần cứng & mạng ) - Số lượng: 01.

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thursday, 15 November 2018 10:34

           A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC

Khối Kinh Doanh

1.    Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở - Số lượng: 02

2.    Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (05), Chi nhánh Hải phòng (03), Chi nhánh HCM(04)) - Số lượng: 12.

3.    Chuyên viên Tín dụng - Số lượng: 01.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.    Nhân viên Kế toán – Số lượng: 01.

2.    Trưởng nhóm Tuyển dụng – Số lượng: 01.

3.    Chuyên viên Marketing – Số lượng: 01.

4.    Admin chi nhánh Hải Phòng – Số lượng: 01.

5.    Admin Phòng Kinh doanh NV – HO  – Số lượng: 01.

6.    Chuyên viên Hành chính – Số lượng: 01.

           B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

            1.    Trưởng phòng Kinh doanh BĐS – Số lượng: 02.

            2.    Chuyên viên Kinh doanh BĐS – Số lượng: 10.

           C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh Doanh

1.    Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

2.    TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

3.    Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

4.    Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

5.    GDV Phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 02.

6.    Phó phòng Nguồn vốn - Số lượng: 01.

7.    Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.

8.    Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

9.    Nhân viên IT (vận hành phần cứng & mạng) - Số lượng: 01.

10.     Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.

 

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thursday, 15 November 2018 10:02

 A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

      Khối Kinh Doanh

      1.  Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

      2.  Trưởng phòng Kinh doanh (Hội sở (01), Chi nhánh Hải phòng (01)) - Số lượng: 02.

      3.  Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

      Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

      1.  Phó phòng nguồn vốn kiêm Sản phẩm - Số lượng: 01.

      2.  Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.

      3.  Nhân viên Kế toán - Số lượng: 01.

      4.  Trưởng nhóm Tuyển dụng - Số lượng: 01.

      5.  Chuyên viên Marketing - Số lượng: 01.

      6.  Nhân viên Content - Số lượng: 01.

      7.  Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

      1.  Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

      2.  Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

     Khối Kinh doanh

     1.  Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

     Khối Đầu tư

     1.  TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

     2.  Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

     Khối nghiệp vụ hỗ trợ

     1.  TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

     2.  Giao dịch viên phòng DVKH - Số lượng: 01.

     3.  Phó phòng Nguồn vốn – Số lượng: 01.

     4.  Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ – Số lượng 01.

     5.  Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

     6.  Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..