wrapper

Saturday, 01 September 2018 11:18

 A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

      Khối Kinh doanh

1.       Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng Kinh doanh (Hội sở (01), Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 03.

3.       Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

       Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Trưởng phòng Sản phẩm - Số lượng: 01.

2.     Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.

3.     Nhân viên Kế toán - Số lượng: 01.

4.     Trưởng nhóm Tuyển dụng - Số lượng: 01.

5.     Chuyên viên Marketing - Số lượng: 01.

6.     Nhân viên Content - Số lượng: 01.

7.     Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

1.       Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

2.       Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

       Khối Kinh doanh

1.       Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

       Khối Đầu tư

1.       TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

2.       Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

       Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.       TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

2.     Giao dịch viên phòng DVKH - Số lượng: 02.

3.     Phó phòng Nguồn vốn – Số lượng: 01.

4.     Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ (KT Tổng hợp) – Số lượng 01

5.       Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

6.       Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Wednesday, 01 August 2018 10:10

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

      Khối Kinh doanh

1.       Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.

3.       Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

       Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.

2.       TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

3.       Trưởng phòng Sản phẩm - Số lượng: 01.

4.     Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.

5.     Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

1.       Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

2.       Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

       Khối Kinh doanh

1.       Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

       Khối Đầu tư

1.       TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

       Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.       TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

2.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

4.       Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tuesday, 03 July 2018 11:44

 A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

1.       Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.

3.       Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.

2.       TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

3.       Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.

4.       Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

1.       Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

2.       Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh doanh

1.       Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

Khối Đầu tư

1.       TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

2.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.

4.       Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

5.       Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

6.       Nhân viên DVKH - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..