wrapper

Wednesday, 23 July 2014 07:00

Với tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt , nay sở hữu 75,1% cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, TVC tiếp tục duy trì và phát triển dịch vụ Ủy thác đầu tư bởi ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT và ông Quách Mạnh Hào – Ủy viên HĐQT.