TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

06/07/2023cbtt
TVC_CBTT Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty
Xem chi tiết
06/07/2023cbtt
TVC_CBTT Nghị quyết về việc sáp nhập Ủy ban pháp luật vào Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Nghị quyết về việc sáp nhập Ủy ban pháp luật vào Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán
Xem chi tiết
24/06/2023cbtt
TVC_CBTT Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi năm 2023
Xem chi tiết
24/06/2023cbtt
TVC_CBTT Thay đổi nhân sự lãnh đạo
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Thay đổi nhân sự lãnh đạo
Xem chi tiết
24/06/2023cbtt
TVC_CBTT Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Xem chi tiết
24/06/2023cbtt
TVC_CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Xem chi tiết
23/06/2023cbtt
TVC_CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Xem chi tiết
23/06/2023cbtt
TVC_CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Xem chi tiết
20/06/2023cbtt
TVC_CBTT Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.