TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

14/06/2024cbtt
TVC – CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2024/06/20240614-TVC-NQ-Lua-chon-don-vi-kiem-toan.pdf" title="20240614 - TVC - NQ Lua chon don vi kiem toan"]
Xem chi tiết
14/06/2024cbtt
TVC – CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2024/06/20240614-TVC-NQ-HDQT-thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat.pdf" title="20240614 - TVC - NQ HDQT thay doi nguoi dai dien phap luat"]
Xem chi tiết
08/06/2024cbtt
TVC – CBTT Điều lệ Công ty
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2024/06/20240608-TVC-CBTT-Dieu-le.pdf" title="20240608 - TVC - CBTT Dieu le"]
Xem chi tiết
08/06/2024cbtt
TVC – CBTT Thông báo thay đổi nhân sự
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2024/06/TVC-CBTT-Thong-bao-thay-doi-nhan-su-final.pdf" title="TVC - CBTT Thông báo thay đổi nhân sự final"]
Xem chi tiết
08/06/2024cbtt
TVC – CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2024/06/20240608-TVC-CBTT-NQ-BBH-va-tai-lieu-DHCD-thuong-nien-2024.pdf" title="20240608 - TVC - CBTT NQ BBH va tai lieu DHCD thuong nien 2024"]
Xem chi tiết
06/06/2024cbtt
TVC – CBTT SYLL Ứng viên HĐQT độc lập
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2024/06/pdf24_merged-38.pdf" title="pdf24_merged (38)"]
Xem chi tiết
06/06/2024cbtt
TVC – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc đề cử thành viên HĐQT độc lập
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2024/06/7.-NQ-so-07-1.pdf" title="7. NQ so 07"]
Xem chi tiết
05/06/2024cbtt
TVC – CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ (Tài liệu bổ sung)
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2024/06/20240605-CBTT-tai-lieu-up-web.pdf" title="20240605 - CBTT tai lieu up web"]
Xem chi tiết
05/06/2024cbtt
TVC – CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2024/06/20240605-TVC-CBTT-Don-xin-tu-nhiem-thanh-vien-hdqt.pdf" title="20240605 - TVC - CBTT Don xin tu nhiem thanh vien hdqt"]
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.