TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

19/01/2021Marketing
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Ngày 19/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 4/2020.
Xem chi tiết
01/12/2020Marketing
TVC_BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 16.104.073, nâng tỷ lệ sở hữu lên 36,71%.
Xem chi tiết
01/12/2020Marketing
TVC_BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Số lượng Cổ phiếu đã giao dịch mua là 500.000, nâng tổng số lượng Cổ phiếu nắm giữ lên 16.104.073 Cổ phiếu.
Xem chi tiết
20/10/2020Marketing
TVC_ CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2020
Ngày 20/10/2020, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính riêng quý 3 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 năm 2020.
Xem chi tiết
20/10/2020Marketing
TVC_CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2020
Ngày 20/10/2020, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 năm 2020.
Xem chi tiết
14/08/2020Marketing
TVC_BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG BÁN NIÊN NĂM 2020
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2020, giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN và giải trình chênh lệch doanh thu thuần lũy kế từ đầu năm.
Xem chi tiết
14/08/2020Marketing
TVC_BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2020
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2020, giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN và giải trình chênh lệch doanh thu thuần lũy kế từ đầu năm.
Xem chi tiết
20/07/2020Marketing
TVC_BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2020
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2020, giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2 năm 2020 trong Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm ngoái.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.